استاندارد ASME A333

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

ASTM A333 که مکرراً از این عنوان برای آن استفاده می‌شود: کربن استیل مرده (killed carbon steel)

مشخصات استاندارد لوله‌های فولادی درزدار و بدون درز برای سرویس‌های در درجه حرارت پایین

این مشخصات لوله‌های فولادی آلیاژی و کربن استیل درزدار و بدون درز را که به منظور استفاده در درجه حرارت‌های پایین ساخته شده‌اند، پوشش می‌دهند. این لوله باید با استفاده از فرایندهای جوشکاری یا بدون درز به همراه عملیات جوشکاری بدون کمک هرگونه پرکننده ساخته شوند. کلیه لوله‌های جوشکاری شده و بدون درز باید به منظور کنترل میکروساختار آن‌ها تمیز و نظافت شوند. تست‌های تنشی، تست‌های ضربه، و تست‌های الکتریکی غیرتخریبی در مورد این مواد، باید مطابق با شرایط ذکر شده در الزامات خاص انجام شوند.

 1. محدوده
  • این مشخصات، لوله‌های فولادی آلیاژی و کربن استیل درزدار و بدون درز با اندازه اسمی دیواره متوسط، به منظور استفاده در سرویس‌های با درجه حرارت پایین پوشش می‌دهند. چندین گرید از فولادهای کم کربن در این دسته گنجانده می‌شوند که در جدول 1 لیست شده‌اند. برخی اندازه محصولات ممکن است در شرایط این مشخصات در دسترس نباشند، زیرا ضخامت دیواره سنگین‌تر باعث می‌شود که خصوصیات تاثیرگذار آن‌ها در دماهای پایین روند معکوس داشته باشد.
  • الزامات تکمیلی S1 مربوط به طبیعت انتخابی آنها در دسترس است. این الزامات زمانی اعمال می‌شوند که مشخصاً توسط خریدار درخواست شده باشند.
  • مقادیر بیان شده در هر کدام از واحدهای SI یا واحد پوند – اینچ باید برای هر استاندارد به صورت جداگانه در نظر گفته شود. زمانی که استاندارد به صورت متن باشد واحد SI در داخل پرانتز نشان داده می‌شود. مقادیر نشان داده شده در هر دو سیستم واحدی دقیقاً معادل هم نیستند؛ در نتیجه، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر بیان شود. ترکیب کردن مقادیر به دست آمده از هر سیستم با همدیگر، می‌تواند منجر به عدم همخوانی داده‌ها با مقادیر داده شده در استاندارد شوند. مشخصات این استاندارد در هر دو سیستم واحدی اینچ – پوند یا واحد SI بیان می‌شوند. با اینحال، مگر در مواردی که مشخص شده باشد و دارای علامت «M» باشند (که بر اساس واحد SI هستند)، مواد باید بر اساس واحد پوند – اینچ بیان شوند.

نکته12: اندازه‌های اختصاصی بدون بعد NPS در این استاندارد (اندازه اسمی لوله) {قطر اسمی (DN)}را می‌توان با واحدهای بیان اندازه سنتی مانند “اندازه اسمی”، “اندازه” و “قطر اسمی” جایگزین کرد.

 1. منابع
 • A370 – روش‌های تست و تعاریف برای تست‌های مکانیکی محصولات فولادی
 • – A671 مشخصات لوله‌های فولادی جوشکاری شده نفوذ الکتریکی برای دماهای اتمسفری و کمتر
 • – A999/999M مشخصات الزامات کلی برای لوله‌های فولادی زنگ نزن و فولادی آلیاژی
 • E23 – روش‌های آزمون برای تست ضربه Notched Bar مربوط به مواد فلزی