استاندارد ASME A530

درباره انجمن مواد و آزمون آمریکا (American Society for Testing and Materials)

ASTM A530

مشخصات استاندارد الزامات کلی برای لوله‌های کربن استیل مخصوص و فولاد آلیاژی

 1. محدوده
  • این مشخصات گروهی از الزامات را پوشش می‌دهند، که به استثناء بخش 3، بخش 13، بخش 20 و بخش 21، الزامات اجباری برای مشخصات ASTM محصولات لوله‌ای هستند که در زیر به آنها اشاره شده است. این شرایط در همه حا برقرار است، مگر در مواردی که برخلاف الزامات ذکر شده در این مشخصات باشند، که در این صورت الزامات مربوط به مشخصات همان محصولات غالب می‌گردد.
  • بخش‌های3 یا 20، در صورتی که مشخصات محصول یک الزام برای آنالیز محصول با تست اتصالات داشته باشند، اجباری هستند.
  • بخش 21 در صورتی اجباری است که مشخصات محصول، حاوی یک تست هیدرواستاتیک بدون تعریف پارامترهای تست، باشد.
  • بخش 13 صرفاً برای کسب اطلاع است.
  • در مورد تضاد بین یک ویژگی از مشخصات محصول و یک ویژگی از الزامات کلی مشخصات، فقط لازم است که الزامات مربوط به مشخصات محصول رعایت شود.

 

 • الزامات تکمیلی مربوط به ساختار طبیعی لوله‌ها، برای لوله‌های بدون درز و برای استفاده در عملیات‌هایی که نیاز به درجه‌های برتر از لوله را نیاز دارند، ارائه شده‌اند. این الزامات و شرایط تکمیلی در مورد آزمون‌های اضافی که باید انجام شوند مورد استفاده قرار می‌گیرند و باید زمانی از آنها استفاده شود که دستوری مبنی بر انجام آنها دریافت شود.
 • مقادیر بیان شده در هر کدام از واحدهای SI یا واحد پوند – اینچ باید برای هر استاندارد به صورت جداگانه در نظر گفته شود. زمانی که استاندارد به صورت متن باشد واحد SI در داخل پرانتز نشان داده می‌شود. مقادیر نشان داده شده در هر دو سیستم واحدی دقیقاً معادل هم نیستند؛ در نتیجه، هر سیستم باید مستقل از سیستم دیگر بیان شود. ترکیب کردن مقادیر به دست آمده از هر سیستم با همدیگر، می‌تواند منجر به عدم همخوانی داده‌ها با مقادیر داده شده در استاندارد شوند. مقادیر بیان شده در هر کدام از واحدهای SI یا واحد پوند – اینچ باید برای هر استاندارد به صورت جداگانه در نظر گفته شود. با اینحال، مگر در مواردی که از حرف مشخصه M برای آنها استفاده شده باشد یا واحد SI ذکر شده باشد، مواد باید برای اساس واحد پوند – اینچ توصیف شوند

نکته 1: اندازه‌های اختصاصی بدون بعد NPS در این استاندارد (اندازه اسمی لوله) {قطر اسمی (DN)}را می‌توان با واحدهای بیان اندازه سنتی مانند “اندازه اسمی”، “اندازه” و “قطر اسمی” جایگزین کرد.

 1. منابع
 • A 370 – روش تست و تعاریف برای تست کردن مکانیکی مربوط به محصولات فولادی
 • A 450/ A450M – مشخصات الزامات کلی برای تیوب‌های کربن استیل، آلیاژی کم کربن، و فولادی آلیاژی آستنیتی
 • A 700 – شیوه‌ای برای بسته بندی، علامت گذاری و بارگزاری محصولات فولادی برای جابجایی داخلی
 • A 751 – روش، شیوه، و ترمینولوژی برای آنالیز شیمیایی محصولات فولای
 • A 941 – نرخ ترمینولوژی برای فولاد، فولاد زنگ نزن، آلیاژهای مربوطه و آلیاژهای آهنی
 • D3951  شیوه‌ای برای بسته بندی تجاری
 • E29  شیوه‌ای برای استفاده از داده‌های بامعنی در بررسی داده‌ها برای تعیین میزان انطباق با مشخصات
 • MIL – STD-163 – محصولات کارخانه فولاد (Steel Mill)، آماده سازی برای ذخیره سازی و حمل و نقل
 • MIL – STD-271– الزامات تست کردن غیرتخریبی برای فلزات
 • MIL – STD-792 – الزامات شناسایی برای قطعات با اهداف خاص
 • 10  لوله‌های فولادی شکل پذیر جوشکاری شده و بدون درز
 • 19  لوله‌های فولادی زنگ نزن
 • Std. No. 183 – نشانه‌گذاری شناسایی پیوسته مربوط به محصولات فولادی و آهنی
 • SSPC-SP6 – مشخصات آمده سازی سطحی شماره 6 تمیزکاری انفجاری تجاری (Commercial Blast Cleaning)